Sunday, August 5, 2007

چون باد ، در یاد

روسری رقصنده با باد میروی در یاد بر هردرخت
ماییم که میدویم از پی باد
یا نمیدویم از پی باد
یا میرویم از یاد

1 comment:

دختر ضحاك said...

ببين هنوز مي رقصد خيال او آرام در ذهن بادديده ي من از اين رنگهاي روزگار...ببين...هنوز مي رقصد...دلم برايش تنگ مي شود براي حضورش براي نفسهايش اما چاره اي ندارم جز تكرار اين حرف كه رفته است...!!!بگذار اين روسري را هم باد ببرد...او را كه خدا برد